نویسنده = علی ملکی
تعداد مقالات: 3
3. بررسی چرایی عدم پذیرش فناوری آبیاری قطرهای توسط کشاورزان در شهرستان سلماس

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 141-168

پوریا چوبچیان؛ مهدی کیامهر؛ علی ملکی