نویسنده = ناصر نوروزی
تعداد مقالات: 4
1. طراحی فرآیند ارزیابی پیشینی سازگاری نهادی سیاست های علم و فناوری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 59-86

ناصر نوروزی؛ شعبان الهی؛ حجت اله حاجی حسینی؛ علیرضا حسن زاده


2. ارائه چارچوبی از ابزارهای سیاستی علم و فناوری، با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 103-124

ناصر نوروزی؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن زاده؛ حجت الله حاجی حسینی