نویسنده = اصغر مشبکی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و ارزیابی الگو مفهومی تدوین راهبرد داستانسرایی جهت مدیریت دانش

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 125-148

صبا صارمی نیا؛ اصغر مشبکی؛ وحید دلاوری


2. بررسی و مطالعه ارتباط قابلیت های هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی؛ مطالعه موردی صنعت خودروی های تجاری در ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 39-64

حسین نوروزی؛ اصغر مشبکی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج