نویسنده = زینب آشتیانی پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر آمادگی درون سازمانی جهت اجرای موفق راهبر د توسعه فناوری

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 87-107

حسام زندحسامی؛ زینب آشتیانی پور؛ ثریا پورعبداله