نویسنده = سید محمد جواد غضنفری
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی نیازسنجی قابلیت محور در حوزه دفاعی و پیشنهاد فهرستی از عناصر قابلیت برای کشور

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 47-74

سیامک عزیززاده؛ مهدی فشارکی؛ سیامک طهماسبی؛ سید محمد جواد غضنفری؛ حمیدرضا فرتوک زاده


2. بررسی تأثیر هوش هیجانی بر یادگیری سازمانی با تأکید بر نقش فرهنگ مشارکتی (مطالعه موردی یک سازمان دولتی)

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 125-146

محمد ابراهیم سنجقی؛ سید محمد جواد غضنفری؛ افسانه سعیدی زاده