نویسنده = ابوالفضل شاه‌آبادی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نوآوری بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتیِ جهان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 151-171

بهناز خوش طینت؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مصطفی شجاعی شاد؛ علی مرادی