نویسنده = محمد علی خاتمی فیروزآبادی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک مدل تامین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تامین

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 139-170

حمید مرادی؛ محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ کامران فیضی