کلیدواژه‌ها = مدیریت نوآوری
آزادی اقتصادی و فعالیت های کارآفرینانه نوآورانه

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-20

شهین بهور؛ نادر نادری؛ شهرام فتاحی


جستاری در آموزش های تحصیلات تکمیلی مدیریت فناوری در جهان: یک مطالعه تطبیقی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 101-130

سید محمد حسین شجاعی؛ سید حامد مزارعی


ارائه مدلی برای بازشدن نظام نوآوری بخش دفاعی ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 23-48

عباس منتظری؛ حسین خنیفر؛ مهدی الیاسی؛ مهدی محمدی