کلیدواژه‌ها = مدیریت فناوری
مدیریت فناوری: شکل‌گیری و تطور یک حوزه دانشی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 53-82

سید رضا سلامی؛ سیدمحمدحسین شجاعی؛ سید حبیب‌اله طباطباییان؛ جهانیار بامداد صوفی


ارائه مدلی مشتمل بر عامل های کلیدی موفقیت برای همکاری میان دانشگاه ها و صنایع دفاعی کشور

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 25-52

سیدعباس دادور؛ منوچهر منطقی؛ ابوالفضل باقری


جستاری در آموزش های تحصیلات تکمیلی مدیریت فناوری در جهان: یک مطالعه تطبیقی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 101-130

سید محمد حسین شجاعی؛ سید حامد مزارعی