کلیدواژه‌ها = شبکه سازى
طراحى مدل سازمان کثرت‌گرا درصنعت هوایى

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 99-124

محمد علی سرلک؛ سید علی اکبر احمدی؛ امیرحسین امیرخانی؛ امیر نیکزاد