کلیدواژه‌ها = نوآوری باز
ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم جهت توزیع منافع حاصل از نوآوری باز

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 79-100

سجاد رحمان زاده؛ میرسامان پیشوایی؛ محمدرضا رسولی


ارائه یک چارچوب مفهومی برای مدیریت سبد پروژه‌های نوآوری باز در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 23-57

شارا آقاجانیان؛ سیدکمال طبائیان؛ رضا رادفر؛ سید محمد سید حسینی


تأثیر عوامل زمینه‌ای بیرونی بر اتخاذ نوآوری باز با تأکید بر ویژگی‌های بخش: شواهدی از شرکت‌های بخش مواد پیشرفته در ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-31

جواد مشایخ؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان؛ مقصود امیری؛ محمود مهرداد شکریه


ارائه مدلی برای بازشدن نظام نوآوری بخش دفاعی ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 23-48

عباس منتظری؛ حسین خنیفر؛ مهدی الیاسی؛ مهدی محمدی


بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سازوکار به‌کارگیری رویکرد نوآوریِ باز در صنعت هوایی ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-26

حسین خسروپور؛ کامران فیضی؛ سید کمال طبائیان


بررسی عوامل موفقیت بنگاه‌های واسطه‌ای نوآوری باز (مطالعه موردی شبکه شرکت‌های نانو فناوری کشور)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 25-44

منوچهر منطقی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ بنیامین مشیری