کلیدواژه‌ها = آیندهنگاری انطباقی
ارزیابی تأثیر آینده نگاری برسیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 703-102

لیلا نامداریان؛ علیرضا حسن زاده؛ مهدی مجید پور