کلیدواژه‌ها = کنترل مدیریتی
پیکربندی سازوکارهای کنترلی در شرکتهای نوآور

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-32

سید محمود حسینی؛ علی رضائیان؛ منیژه قر هچه؛ عیسی پریزادی