موضوعات = زیست بوم و فرهنگ نوآوری (موانع، چالش ها و فرصت ها)
شناسایی مؤلفه‌های کلیدی توسعه کسب‌وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطلاعات

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401

حسین حاجی پورفرد؛ بهزاد سلطانی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ سید حبیب الله طباطبائیان


موانع نوآوری و اولویت بندی آن ها در کسب و کارهای خانوادگی کارآفرینان

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 59-87

زهرا شریفی مرجقل؛ محمود مرادی؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری


شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری فضایی در ایران

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 1-24

محمدرضا محمدعلیها؛ سیدشهاب‌الدین شاه ابراهیمی؛ علی بنیادی نائینی