موضوعات = سرمایه گذاری روی نوآوری
تعداد مقالات: 4
1. سیگنال‌های برانگیزاننده‌ی مشارکت در تامین مالی جمعی سهامی در ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1400

رضا شفاعی؛ محمد حسن ابراهیمی سروعلیا؛ مسلم پیمانی


3. واکاوی و کشف الگوهای همکاری بانک‌های ایران با فین‌تک‌ها

دوره 10، شماره 1، بهار 1400

رضا پاینده؛ منوچهر منطقی؛ میثم شهبازی


4. انتخاب سبد حوزه های کسب و کاری برای یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر ایرانی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 117-142

محمدرضا کریمی صدر؛ علی بنیادی نائینی