شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تابستان 1398، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

1. آزادی اقتصادی و فعالیت های کارآفرینانه نوآورانه

صفحه 1-25

شهین بهور؛ نادر نادری؛ شهرام فتاحی


5. تحلیلی بر توسعه فناوری پهپاد در ایران با تاکید بر رویکرد مدیریت راهبردی جاویژه

صفحه 101-126

مهدی بهارلو؛ طاهره میرعمادی؛ مهدی الیاسی؛ علیرضا بوشهری


6. نگاشت عوامل مؤثر بر خلق پتنت با رویکرد فرا ترکیب

صفحه 127-157

محمد علی فرهنگ نژاد؛ شعبان الهی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ مهدی مجیدپور