دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ظهور قابلیت‌های پویا در یک شرکت کوچک و متوسط دانش بنیان حوزه فین تک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1398

سروش قاضی نوری؛ نیما مختارزاده؛ محمد ابویی؛ متین رشیدی آستانه