دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نوآوری باز در بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعت طلای یزد مبتنی بر مرور نظام‌مند و نقشه‌شناختی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

حبیب زارع احمدآبادی؛ علی کریمی زارچی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ سیدحیدر میرفخرالدینی