شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای موفقیت پروژه‌های تحقیق و توسعه در پژوهشگاه صنعت نفت ایران‌ با رویکرد تحلیل سلسله مراتب فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیأت علمی/ دانشگاه تربیت مدرس

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه شرکت‌های صنعتی با رقابت سختی در بازارهای جهانی مواجه هستند، لذا از پروژه‌های تحقیق و توسعه جهت بقا در بازار و یا کسب برتری نسبت به رقبا استفاده می‌نمایند. برای ارزیابی دقیق میزان موفقیت پروژه‌های تحقیق و توسعه و تلاش در جهت بهبود آن، به معیارهای منحصربه‌فردی متناسب با ویژگی‌های خاص این پروژه‌ها نیاز است. با وجود مطالعات متعددی که در خصوص معیارهای موفقیت پروژه‌های ساخت و احداث صورت پذیرفته است، شناسایی و دسته‌بندی معیارهای موفقیت پروژه‌های تحقیق و توسعه کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای موفقیت پروژه‌های تحقیق ‌و توسعه‌ در پژوهشگاه صنعت نفت ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پژوهشگاه‌های ایران میباشد. ابتدا از طریق مرور ادبیات و هم‌چنین انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگانی از پژوهشگاه صنعت نفت در خصوص تجربیات 10 سال اخیر آنها، معیارهای موفقیت در پروژه‌های تحقیق و توسعه شناسایی شدند، سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتب فازی، معیارهای شناسایی شده اولویت‎بندی شد. بر اساس نتایج کسب شده، 6 معیار اصلی و 17 زیرمعیار برای موفقیت پروژه‌های تحقیق و توسعه در پژوهشگاه صنعت نفت شناسایی شد که سه معیار: تکنیکی، سازمانی و فناوری-دانشی در بین معیارهای اصلی و چهار معیار: رضایت بهره‌بردار، کسب اعتبار، تطابق با الزامات کارفرما و تأثیر بر کسب و کار سازمان در بین زیرمعیارهای شناسایی شده، بالاترین اولویت را کسب کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Success Criteria in Research and Development Projects of Iran Petroleum Industry Research Institute Using Fuzzy AHP Approach

نویسندگان [English]

  • Samaneh Hemmati 1
  • Mojtaba Azizi 2
  • Iman Shafiei 3
1 M.Sc in Project Management, Tarbiat Modares University
2 Assistant Professor, Tarbiat Modares University
3 M.Sc in Project Management, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Industrial companies face stiff competition in global markets nowadays, so they invest in R&D projects to survive in the market and to reach the competitive advantage, but few of them succeed. To evaluate the success of R&D projects and strive to improve them, unique criteria are required that are tailored to the specific characteristics of those projects. The purpose of this research is to identify and prioritize the success criteria of R&D projects in Iran's Petroleum Industry Research Institute as the largest research institute in Iran. At first, the criteria for success in research and development projects were identified through a literature review as well as semi-structured interviews with experts from the Petroleum Industry Research Institute and then prioritized using the Fuzzy analytical hierarchical process. According to the results, 6 main criteria and 17 sub-criteria were identified for the success of these projects, which three criteria including technical, organizational and technology-knowledge among the main criteria and four sub-criteria including user satisfaction, creditworthiness, compliance with employer requirements and Impact on business organization among the identified sub-criteria, acquired the highest priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Success Criteria
  • Research and Development Projects
  • Iran Petroleum Industry Research Institute
  • Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP)