نقد دانشگاهی : چارچوبی برای بروز نوآوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

چکیده

نوآوری و خلاقیت یکی از ملزومات جوامع بشری کمتر توسعه یافته برای حرکت به سمت پیشرفت و توسعه است. لازمه نوآوری و خلاقیت تضارب آراء، نقد منصفانه و وجود محیطی برای تعامل موثر با انسان هاست. اما در این راستا عواملی مانندِ «فقدان روحیه نقد پذیری»، «زودرنجی ناقد و انتقاد شونده»، «نقد نادرست» به عنوان پارامترهای ناسازگار وجود دارند، هدف این پژوهش تمییز دادن نقد موثر و سازنده که موجب پیشرفت باشد با نقد نادرست و مخرب است. به همین منظور، با استفاده از روش تحلیل مضمون و با ابزار مصاحبه تلاش شد پدیده نقد در دانشگاه از جنبه های کارکردی و کژکارکردی شناسایی شود. پس از انجام پژوهش مشخص شد که دو عامل اصلی تخصص و میزان انطباق تخصص با محیط نقد اثر تعیین کننده‌ای در کارآمدی نقد دانشگاهیان دارد. سه نوع نقد موثر، شامل نقد تخصصی که بهترین نوع نقد، نقد میانجیگرانه و نقد دموکراتیزه شناسایی شدند. همچنین کژکارکرد ورود غیرتخصصی در امور تخصصی شناسایی شد. هم چنین ابزار های توسعه نقد موثر و جلوگیری از بروز کژکارکرد های نقد معرفی گردید. در پایان مدل فعال سازی نقد دانشگاهی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Academic Criticism: A Framework for Innovation Emerging

نویسندگان [English]

  • khalil Noruzi 1
  • mojtaba alavian 2
  • sina sarvi 2
1 Assistant Professor, Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 Master of Islamic Education and Management, Imam Sadegh University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Innovation and creativity is one of the requirements of less developed human societies to move towards development. Innovation and creativity require a conflict of opinion, fair criticism, and an environment for effective interaction with humans. But there are factors such as "lack of criticism", "uncritical criticism", "inaccurate criticism" as incompatible parameters. Is. For this purpose, using content analysis method and interview tool, it was attempted to identify the phenomenon of criticism in university from functional and functional aspects. After conducting the research, it was found that the two main factors of expertise and the degree of conformity of expertise with the cash environment have a decisive effect on the efficiency of academic criticism. Three types of effective criticism, including specialized criticism, were identified as the best type of criticism, mediated criticism, and democratized criticism. Non-specialist entry fraud in specialized matters was also identified. Effective cash advancement tools and the prevention of cash misdemeanors were also introduced. At the end of the model of activation academic critique is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • critique
  • artistic critique
  • university