تحلیلی بر فرایندهای توسعه محصول جدید در صنایع غذایی (مطالعه شرکت‌های صنایع غذایی استان تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

توسعه محصول جدید موضوعی کلیدی در چرخه حیات بنگاه‌ها و عاملی مهم در حفظ سهم بازار در محیط پویای امروز برای بنگاه‌ها است. صنایع‌غذایی به‌دلیل ماهیت مبتنی بر نیازهای انسانی و بازاری پرتقاضا برای توسعه محصول جدید می‌باشد. این پژوهش با هدف شناسایی فعالیت های کلیدی فرایند توسعه محصول جدید و تعیین فعالیتهای چالشی و عادی از میان آن‌ها در فرآیندهای توسعه محصول جدید در به کارگیری بهتر این فرایندها در صنایع غذایی ایران در بازه زمانی 1397 تا 1398 با مطالعه شرکت‌های صنایع‌غذایی مستقر در استان تهران انجام گرفته‌است. در ابتدا فعالیت‌های مرتبط با فرایند توسعه محصول جدید از پیشینه استخراج و پس از تایید خبرگان در نمونه‌ای متشکل از متخصصین حوزه نوآوری صنایع-غذایی توزیع گردید و فعالیت های مورد استفاده در این صنعت شناسایی شد. سپس این فعالیت ها در قالب پرسشنامه در جامعه آماری توزیع و 94 پرسشنامه تکمیل شده از جامعه آماری 114 شرکتی تحقیق دریافت و با توجه به نرمال نبودن داده‌ها از آزمون دوجمله‌ای و فریدمن تحلیل آماری برای شناسایی فعالیت‌های فرآیند توسعه محصول جدید استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد فعالیت‌های ارتباط شرکت‌ها با شبکه تامین، شناسایی قوانین و مقررات و تحلیل ارزش‌آفرینی ایده، توانمندی در تحقیقات بازار و بازاریابی و طراحی دقیق و مهندسی محصول از جمله فعالیت‌های چالشی شایع در توسعه محصولات جدید در فرایند توسعه محصول جدید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis on the new product development processes in food industry (Study of food companies in Tehran province)

چکیده [English]

New product development is a key issue in the life cycle of firms as well as an important factor in retaining market share in today's dynamic environment. The food industry has a good potential for the new product development due to the nature of its production, on the basis of basic human needs and high demand in the market. This study aims at identifying key activities of the new product development process and determining the challenging and normal activities among to provide a better use of these processes in Iran's food industry by studying Food companies in Tehran province between 1397 and 1398. First, activities related to the new product development process in the literature were gathered, after approval of experts, were distributed in a sample of food industry innovation experts to identify activities of product development. Then, selected activities were distributed by a questionnaire in research statistical population which led to 94 filled questionnaires from 114 companies surveyed. Research results indicate that the companies' interaction-related activities with the supply network, identification of rules and regulations, analyzing the value creation from ideas, capability of market research and marketing and accurate design and product engineering are among the most common challenges of developing new products which calls for more attention of food companies to these activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • product development
  • Food Industry
  • New Product Development Process
  • Tehran
  • Product Development Activities