شناسایی و مدلسازی شاخص های موثر در طراحی فرایند توسعه محصولات پیچیده هوافضایی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگااه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران، ایران

چکیده

یکی از رموز موفقیت در توسعه محصول، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری زمان و هزینه در مراحل اولیه است تا در آینده ناگزیر به انجام تغییرات پر هزینه نشویم. از این روی این مقاله با هدف شناسایی و مدلسازی پارامتر های تاثیر گذار در طراحی فرایند توسعه محصولات پیچیده هوافضایی صورت پذیرفته است،
این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی، رویکرد ترکیبی می باشد. در بخش رویکرد کیفی از طریق مصاحبه و نظرسنجی دلفی فازی از مدیران و مهندسین سیستم، این عوامل در فرایند توسعه محصولات پیچیده هوافضایی، شناسایی شدند. در بخش کمی نیز با رویکرد دیمتل فازی، روابط علی و معلولی این عوامل تحلیل شد.
یافته ها و نتایج نشان می دهد، ریسک های فرایند توسعه محصولات پیچیده در شش دسته اصلی و 32 محرک ریسک، ویژگی های محصولات پیچیده در نه دسته و خصوصیات فرایند توسعه محصولات پیچیده در سه دسته شناسایی شدند، تعیین مهندسی سیستم بعنوان خصوصیت قرایند توسعه محصولات پیچیده از نوآوری های این مقاله می باشد. در نهایت با یک چارچوب علی با محوریت ریسک زمانبندی، روابط نظری بین این عوامل ارائه گردید. می توان بیان کرد این چارچوب علاوه براینکه عوامل کلیدی را در نظر می گیرد، بلکه فرضیه یا روابط نظری بین فرضیه ها را نیز نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Modeling of Effective factors in Designing the Process of Developing Aerospace Complex Products

نویسندگان [English]

  • ali kazemzadeh 1
  • manoucher manteghi 2
  • Abbas Tolouee Ashlaghi 3
  • jahangir jodey 4
چکیده [English]

The main successful keys of product development is risk management, and time- investing and cost in the early stages, so that we don't have to make costly changes in the future. and. Therefore, this paper aims identify and modeling the Effective factors in designing process of complex aerospace products ,
This paper intends for practical purpose and for methodological, is a mixed approach , In the quantitative section whit interviews and fuzzy Delphi surveys of system managers and engineers, these factors identified in the process of development complex aerospace products. , the causal relations of these factors were analyzed using the fuzzy DEMATEL approach In the qualitative section.
The findings and results shows the, identifying and classifying the complex product development process risks in six main categories and 32 risk drivers and also attributes of complex aerospace products in nine categories, and the characteristics of the complex aerospace product development process in three categories. The determining of system engineering as the characteristic of complex product development process is new findings of this paper. Finally, a causal framework provides theoretical relations between these factors. It can be argued that, in addition to taking into account key factors, it also illustrates the hypothesis or theoretical relations between the hypotheses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Complex Products Development Process Risks"
  • "Complex Products Development Process Characteristics"
  • " Complex Products"
  • "Fuzzy Delphi"
  • "Fuzzy DEMATEL"