اثر متقاطع توسعه مالی و حکمرانی خوب بر نوآوری در کشورهای منتخب کارایی محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد واحد اراک، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، ایران

چکیده

نوآوری حاصل فعالیت و تعامل شبکه ای از نهادهای عمومی و خصوصی یک کشور است که امکان خلق، جابجایی، جذب، تغییر، اشاعه و به کارگیری دانش سودآور را ایجاد می کنند. بنابراین، مطالعه حاضر با یک رویکرد سیستمی به بحث نوآوری ورود نموده و سعی کرد اثر متقاطع توسعه مالی و شاخص های نهادی حکمرانی خوب (حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر نوآوری در 21 کشور منتخب کارایی محور طی دوره زمانی 2018-2007 بررسی نماید. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد اثر متقاطع توسعه مالی و کلیۀ شاخص های حکمرانی خوب بر نوآوری در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، اثر مجزای توسعه مالی و شاخص های حکمرانی خوب بر نوآوری مثبت و معنادار است. اما، ضریب تخمینی اثر مجزا از ضریب تخمینی اثر متقاطع آنها کوچکتر است. مضافاً، بررسی اثر دیگر متغیرهای لحاظ شده در مدل نشان داد انباشت سرمایه تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت فکری، جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نوآوری در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Crossover Effect of Financial Development and Good Governance on Innovation in Selected Countries of at the Efficiency-Driven Stage

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Ali Moradi 2
  • , Ghasem Moumivand 3
1 Professor, Department of Economics, Faculty of Social Science and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Department of economics, Arak, Branch, Islamic Azad University, Buinzahra, Iran
3 MA in Business Management, Department of Financial Management, Islamic Azad University of Khomin, Iran
چکیده [English]

Innovation is the result of the activity and interaction of a network of public and private institutions operating in a country that enable the creation, transfer, absorption, change, dissemination, and use of beneficial knowledge. Therefore, the present study enters into the discussion of innovation with a systemic approach and tries to crossover effect of financial development and institutional indicators of good governance (voice and accountability, political stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory quality, and rule of law and control of corruption) on innovation in 21 selected countries to focus on efficiency during the period 2007-2018. The research model was estimated using panel data and the generalized moment method (GMM). The results showed that the crossover effect of financial development and all indicators of good governance on innovation is positive and significant. Also, the distinct effect of financial development and good governance indicators on innovation is positive and significant. However, the estimated coefficient of individual effect is smaller than the estimated coefficient of their cross-section. Furthermore, the effect of other variables of the model, accumulation of research and development capital, human capital, intellectual property rights, population, and foreign direct investment, on innovation has been positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Financial Development
  • Good Governance