فراترکیب ابعاد و عوامل موثر بر شکل گیری پنجره های فرصت کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت،دانشگاه کردستان،کردستان،ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار،گروه مدیریت،دانشگاه ایلام،ایلام،ایران

چکیده

کارآفرینی شامل همه فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با درک و فهم فرصت‌ها جهت بهره‌برداری از آن‌هاست. تشخیص و بهره‌برداری از فرصت‌ها موضوع اصلی و جوهره علم کارآفرینی دانسته شده است. در واقع بدون مطالعه مکانیزم‌ها و عوامل موثر بر زایش و بالندگی فرصت‌های کارآفرینی نمی توان به فهم دقیقی از کلیت کارآفرینی دست یافت.از طرفی فرصت‌های کارآفرینی دارای یک چارچوب زمانی خاص می باشند و بعد از گذشت این زمان مطلوبیت خود را از دست می دهند. این چارچوب زمانی خاص پنجره فرصت نام گرفته است. شناسایی علائم باز بودن پنجره‌های فرصت کارآفرینی با استفاده از تغییرات محیطی به منظور بهره‌‌برداری از فرصت‌ها هدف این تحقیق می باشد.این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی بوده و برای انجام آن از روش کیفی فراترکیب استفاده شده‌است. در این تحقیق 300 مقاله و کتاب (منابع داخلی و خارجی) مورد بررسی قرار گرفته و پس از غربالگری با روش مهارت‌های ارزیابی 38 مقاله نهایی انتخاب شد. نتایج فراترکیب نشان داد که عوامل شکل‌گیری پنجره های فرصت کارآفرینی دارای 8 مقوله اصلی(تغییرات فناوری، تغییرات جمعیتی، تغییرات اجتماعی و فرهنگی، تغییرات صنعت و بازار، تغییرات اقتصادی، تغییرات سیاسی و قانونی، نقایص بازار و دانش جدید)و 30 مولفه فرعی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta synthesis of dimensions and factors influencing the formation of entrepreneurial opportunity windows

نویسندگان [English]

  • hadi meftahi 1
  • farhad vafaee 2
  • farshid namamian 3
  • seidmehdi vaise 4
1 Ph.D Student of Industrial management, Faculty of Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Asistant of professor, Faculty of Management, University of Kurdistan, Kurdistan,Iran
3 Asistant of professor of management,,Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
4 Asistant of professor, Faculty of Management, University of Ilam, Ilam,Iran
چکیده [English]

Entrepreneurship includes all activities and actions related to understanding the opportunities to take advantage of these opportunities. Recognizing and exploiting opportunities has been considered as the main subject and essence of entrepreneurship science. In fact, without studying the mechanisms and factors affecting the birth and growth of entrepreneurial opportunities, it is not possible to achieve an accurate understanding of entrepreneurship as a whole. This special time frame is called the opportunity window. The purpose of this study is to identify the signs of openness of entrepreneurial opportunity windows by using environmental changes in order to take advantage of opportunities. This research is a kind of basic research and a Meta synthesis method has been used to do it In this study, 300 articles and books (internal and external sources) were reviewed and after screening, 38 final articles were selected by Critical Appraisal Skills Program method. The Meta-synthesis results showed that the factors shaping entrepreneurial opportunity windows have 8 main categories (technological changes, demographic changes, social and cultural changes, industry and market changes, economic changes, political and legal changes, market defects and new knowledge) and 30 Is a subcomponent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • window of opportunity
  • Entrepreneurship
  • Meta synthesis
  • Environmental Change