استخراج اجزاء و ملزومات اجرای یک ویکی سازمانی در حوزه دفاعی (ویکی‌دفاع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی / حوزه نوآوری آرایه های دفاعی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف استخراج ملزومات اجرای یک ویکی سازمانی (ویکی‌دفاع) برای صنایع دفاعی ایران انجام پذیرفت. روش پژوهش از نوع کیفی بود و جمعآوری دادهها با استفاده از مصاحبه صورت پذیرفت. جامعه آماری و قلمرو مکانی پژوهش متشکل از مدیران، مقاله‌نویسان و متخصصان حوزه دفاعی کشور در سال 1398 به عنوان مطالعه موردی بود که تعداد 12 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. همچنین تعداد 6 نفر از ویکی‌نویسان و مدیران ویکی‌پدیای فارسی با توجه به قائده اشباع نظری و رعایت ملاک بسنده‌بودن تعداد حجم نمونه و محتوای مصاحبهها بر طبق اصل اشباع انتخاب شدند. پس از انجام مصاحبه و تحلیل محتوای مصاحبه‌ها در نرمافزار مکس.کیو.دی.اِی ، مفاهیم مدل از طریق کدگذاریِ باز، محوری و مقوله‌بندی‌شده، استخراج شد. بر اساس یافته‌های حاصل از تحلیل کیفی محتوای مصاحبهها، تم ملزومات ویکیدفاع از 6 طبقه و 12 زیرطبقه استخراج شد که این طبقات از 60 کدِ اصلی و 180 کدِباز، شناسایی شدند. شش طبقه ملزومات اجرایی یک ویکی سازمانی در حوزه دفاعی (ویکیدفاع) شامل سیاستهای اصلی، ساختار اجتماعی، عوامل انگیزاننده و بازدارنده، فرآیندهای اجرایی، فرآیندهای مدیریت دانش و نرمافزار مورد نیاز بود که بر طبق نتایج یک الگوی کاربردی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extract the Components and Requirements of Running an Organizational Wiki in the Field of Defense (Defense Wiki)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Mokhberi 1
  • Kourosh Akhgari 2
1 Tehran University
2 Educational and Research Institute of Defense Industries / The Field of Defense Arrays Innovation
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of extracting the requirements for implementing an organizational wiki (defense wiki) for the Iranian defense industry. The research method was qualitative and data collection was done using interviews. The statistical population and spatial scope of the study consisting of managers, article writers and defense experts in the country in 1398 as a case study in which 12 people were selected by purposive sampling and snowball sampling. Also, 6 wiki writers and administrators of Persian Wikipedia were selected according to the theoretical saturation rule and observing the criterion of sufficient number of sample size and content of interviews according to the saturation principle. After conducting the interview and analyzing the content of the interviews in MAXQDA software, the concepts of the model were extracted through open, axial and categorized coding. Based on the findings of qualitative analysis of the content of the interviews, the theme of requirements and height was extracted from 6 categories and 12 subcategories, which were identified from 60 main codes and 180 open codes. Six categories of Wikidata requirements, including core policies, social structure, motivators and deterrents, executive processes, knowledge management processes, and software were required, based on the results of a practical model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense Industries
  • Defense Wiki
  • Organizational Wiki Requirements