ارائه مدلی به منظور ساختاردهی به قابلیتهای میانداری شبکه نوآوری در صنعت خودروی برقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

فناوری خودروی برقی، یک تغییر الگوواره در تولید خودرو محسوب می‌شود و ظرفیت ایجاد تحول بزرگی در صنعت حمل و نقل را دارا می‌باشد و البته مستلزم سرمایه‌گذاری بسیار زیادی است. لذا راهی جز همکاری‌های شبکه‌ای برای توسعه این فناوری وجود ندارد. سوال اصلی این پژوهش دستیابی به الگوی مناسب ایفای نقش و توانمندی‌های مورد نیاز برای میاندار شبکه نوآوری صنعت خودروی برقی ایران است.به همین منظور با استفاده از مدل‌های موجود، قابلیت‌های اجرای نقش مورد نیاز در نهاد میاندار شناسایی شده و با روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی با شرایط کشور تطبیق داده شده است. به منظور ساختاردهی قابلیت‌های متنوعی که یک میاندار شبکه باید داشته باشد، از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. با برگزاری 10 مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان مرتبط با موضوع تحقیق و مطالعه اسناد مرتبط، 12 قابلیت برای میاندار شبکه تعیین شد و روابط متقابل میان قابلیت‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. در نهایت مدلی از قابلیت‌های میاندار شبکه نوآوری خودروی برقی در ایران ارائه شده است، که قابلیت‌های دوازده‌گانه را براساس اهمیت و تأثیرگذاری به 6 سطح طبقه‌بندی کرده است. زیر بنایی‌ترین قابلیت‌ها شامل پردازش دانش و حفاظت دانش می‌باشد. علاوه بر این در قالب تحلیل نمودار قدرتِ نفوذ - وابستگی نیز به تبیین ارتباط قابلیت‌ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A framework proposal for innovation network orchestration in the electric vehicle industry of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Megari
  • amir zakeri
  • , Mir Saman Pishvaei
Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

Electric vehicle technology is a paradigm shift in the automobile industry and has a huge transformation capacity in the transportation industry, which requires a lot of investment. Therefore, there is no other way to develop this technology than the network collaboration. The main question of this study is to achieve the appropriate framework including roles and capabilities required for the innovation network orchestration considering the Iran electric vehicles industry. For this purpose, by using the existing literature of the orchestration, the role implementation capabilities required by the orchestrtior body were specified. Using case study approach in the Iranian car industry and the actors associated with the electric vehicle, semi-structured interviews were held with ten field experts; and comparative qualitative content analysis to establish a relationship between the capabilities and statements of research experts; and analysed by Interpretive Structural Modeling (ISM) in order to structure the complex problem of the capabilities configuration of a network orchestrator. Finally, present the network of twelve capabilities themes and a structured model including twelve recognized orchestrator capabilities in the electric vehicle industry is proposed in six levels. The most essential and fundamental capabilities are knowledge protection and knowledge processing and knowledge protection. In addition, the "power of influence - dependency" graph analysis is also used to explain the relation of capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • collaboration
  • Innovation Network
  • Orchestration
  • Electric Vehicle
  • Interpretive structural modeling