تاثیر حمایت های دولتی برعملکردنوآوری و مسئولیت اجتماعی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، گروه مدیریت،اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور تهران، تهران،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور،عسلویه، ایران

چکیده

شرکتها در محیط رقابتی تجارت جهانی لازم است از شیوه های جدید نوآوری و ایفای نقش اجتماعی برای خلق ارزش و بهبود عملکرد مالی استفاده کنند. همچنین شرکتها تمایل دارند از حمایتهای دولتی برای کسب منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت، یارانه های تولیدی و معافیتهای مالیاتی بهره مند شوند. حمایت دولت می تواند بر عملکرد نوآوری و ایفای مسئولیت اجتماعی مدیران نقش داشته باشد. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حمایت های دولتی برعملکرد نوآوری و مسئولیت اجتماعی مدیران است. به این منظور، نمونه ای متشکل از132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1397 بررسی شدند و فرضیه‌های پژوهش با استفاده از داده‌های ترکیبی و به‌کارگیری رگرسیون چندگانه و لاجیت در نرم افزارهای استتا و ایویوز آزمون شدند. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیان می کنند، حمایتهای دولتی بر فعالیت های نوآورانه تاثیرمنفی و معناداری دارد. در شرکتهای دارای حمایت دولت دسترسی به منابع مالی، یارانه های تولیدی و بازار فروش محصولات بیشتر است و در نتیجه توجه مدیران این شرکتها به نوآوری فعالیت ها و فرایندها و مخصوصا بکارگیری تکنیک های نوین حسابداری مدیریت کمتر است. همچنین در شرکتهای دارای حمایت دولت نگرانی درباره ضعف عملکرد اجتماعی کمتر است و درنتیجه ارائه اطلاعات در این حوزه کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the effect of goverment support on innovation and social responsibility mangemnets

نویسندگان [English]

  • nazanin bashirimanesh 1
  • zeynab dehghani 2
1 Assistant professor,Department of management, economic& accounting, PNU University of tehran,tehran, Iran
2 MSc. Student in Accounting, pnu university, asaloyeh, Iran.
چکیده [English]

Companies in a competitive environment of world trade need to use new ways of innovatation and playing a social role to create value and improve financial performance. Also companies tend to benefit from government support to obtain financial resources and low-cost facilities, production subsidies, and tax exemptions. Government support can play a role in performance of innovation and social responsibility of managers. The aim of this study is to investigate the effect of political communication on innovation and social responsibility. For this purpose, a sample of 132 companies listed on the Tehran Stock Exchange during 1392 to 1397 were examined. Research hypotheses were tested using combined data and using multiple and logit regression in Stata and Eviews software. The findings of the research hypothesis test show Government support have a negative and significant effect on innovative activities. In companies with Government support, access to financial resources, production subsidies and market sales of products is higher, and as a result, managers of these companies pay less attention to innovation in activities and processes, especially the use of new management accounting techniques. Also, in companies with Government support, due to government financial support, there is less concern about poor social performance, and as a result, the provision of information in this area is reduced

کلیدواژه‌ها [English]

  • government support
  • Innovation
  • social responsibility