تأثیر عوامل ساختاری بر توسعه محصول جدید حوزه فضایی کشور در سطح بنگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

4 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

یافته‌های دانشی، علمی و قدرت بهره‌برداری از فضای ماوراء، نتیجه تحقق و توسعه محصولات جدید در حوزه فضایی می‌باشد. اندیشمندان اثرگذاری سه سطح صنعت، بنگاه و فرآیند را در NPD، بسیار مهم می‌شمارند. این تحقیق با تمرکز بر سطح بنگاه و 7 گام روش‌شناسی SSM انجام شده است. ابتدا موقعیت مسأله‌زا از روش اِبرازی(نظر خُبرگان) و اسنادی(بررسی مقالات) شناسایی و مشخص شد، ضعف در سازمان‌افزار، مهمترین دغدغه این حوزه است. سپس زیست‌بوم ساختاری و ارتباطی حوزه فضایی در سطح بنگاه ترسیم و وضعیت مسأله با چک‌لیست CATWOE تبیین شد. در بررسی پیشینه تحقیق، 42 عوامل تأثیرگذار بر توسعه محصول جدید احصاء شد. ارزیابی سطح تحقق اهداف راهبردی حوزه فضایی توسط این عوامل با روشSAW انجام شد و در نتیجه 14 عامل مؤثر بر NPD سطح بنگاه به عنوان پیشران تعیین گردید. با ماتریس تأثیر متقابل، ارزیابی تأثیر عوامل بر یکدیگر انجام و براساس شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل، تحلیل ساختاری صورت گرفت. در نهایت، 7 عامل به عنوان عوامل ساختاری مؤثر در سطح بنگاه برای توسعه محصول جدید حوزه فضایی کشور تعیین شد که لازم است مورد توجه کارگزاران این حوزه قرار گیرد. سپس براساس روابط بین عوامل، اولویت‌بندی و پیشنهادات بهبود در بکارگیری عوامل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of structural factors on the NPD at the enterprise level of the country's space

نویسندگان [English]

  • Hosein Esbati 1
  • reza radfar 2
  • Habiballah Tabatabaeian 3
  • Abbas Tolouee Ashlaghi 4
1 PhD candidate of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran (Corresponding author: radfar@gmail.com)
3 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Professor, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The findings of knowledge, science and the power of exploitation of outer space are the result of the realization and development of new products in the field of space. Three levels of industry, enterprise and process affect NPD. This research focuses on enterprise level and 7 steps of SSM methodology. First, the problematic situation was identified by interviewing experts and reviewing articles. The status of the problem was explained by drawing a structural and communication spatial ecosystem and a CATWOE checklist at the enterprise level. 42 factors influencing NPD were counted in the research background. The evaluation of the level of realization of the strategic goals of the space sphere by these factors was done by SAW method. As a result, 14 factors affecting the NPD of the firm were identified as drivers. The effect of factors on each other was assessed through the interaction matrix and structural analysis was performed. 7 effective structural factors of the country's spatial field were determined for the NPD at the enterprise level and should be considered by the agents of this field. Finally, prioritization and suggestions for improvement in the use of factors are presented based on the relationships between the factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CoPS organization
  • new product development
  • Cross Impact Analysis
  • structural analysis