تحلیل مدل کسب و کار هشت شرکت بخش زیست دارو در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی،گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد گروه مدیریت و اقتصاد دارو، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مدل کسب و کار به عنوان فاکتور مهمی در مزیت رقابتی شرکت ها محسوب شده و شرکت ها با تغییر محیط کسب و کار در اثر تغییرات فناوری و ارتباطات نیاز به خلق مجدد مدل کسب و کار خود دارند. در این پژوهش کیفی که با هدف شناسایی اجزای مدل کسب و کار در شرکت های زیست دارویی ایران و براساس استراتژی چند موردی، در بازه زمانی سال 1397 تا 1398 انجام شده است، داده های پژوهش از طریق مصاحبه با 8 شرکت زیست دارویی فعال تولید کننده زیست داروها واقع در استان های تهران، البرز، گلستان و مشهد(نمونه آماری) از بین شرکت های زیست دارویی در ایران(جامعه آماری) و خبرگان جمع آوری و با استفاده از مقایسه الگوها تحلیل شده اند. پس از مرور ادبیات تحقیق و بررسی ابعاد و اجزای مختلف مدل کسب و کار در حوزه زیست داروها، با انجام مطالعه موردی، مدل کسب و کار شرکت های زیست دارویی ارایه گردید. نتایج این پژوهش نشان داد شرکت های موفق تر در حوزه زیست داروها در هر سه بخش خلق ارزش(در بعد ارزش پیشنهادی شامل ارزبری کمتر و سبد دارویی متنوع)، ارایه ارزش(در بعد منابع کلیدی شامل دارایی های ملموس و غیرملموس و فرایندهای کلیدی شامل کل فرایند تولید دارو) و کسب ارزش (در بعد ساختار درامدی شامل فروش فناوری) با شرکت های دیگر متفاوت هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Business model Analysis of Eight Biopharmaceutical Companies in Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Goodarzi 1
  • Seyed Soroush Ghazinoori 2
  • Reza Radfar 3
  • Abbas Kebriaeezadeh 4
1 Ph.D. Candidate in Management of Technology, Department of Management of Technology, Faculty of Management and Economy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, AllamehTabataba’i University, Tehran, Iran, (Corresponding Author) ghazinoori@atu.ac.ir
3 Professor, Department of Management of Technology, Faculty of Management and Economy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management, School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Business model is considered as a major factor in the competitive advantage of companies that need to recreate their business model through shifting the business environment due to changes in technology and communications. In this qualitative study, which was performed with the aim of identifying the components of the business model in Iranian biopharmaceutical companies and based on a multi-case strategy, in the period of 1397 to 1398, the research data was collected through interviews with 8 active biopharmaceutical companies located in Tehran, Alborz, Golestan and Mashhad provinces (statistical sample) from biopharmaceutical companies in Iran (statistical population) and experts and analyzed using comparison of patterns. Accordingly, after reviewing the research literature and reviewing the various dimensions and components of the business model in the field of biopharmaceuticals, by conducting a case study, the business model of biopharmaceutical companies was presented. The results of this study showed that successful companies in the field of biopharmaceuticals differ from other companies in all three sections of value creation (in value proposition element including currency reduction and diversified medicine portfolio), value delivery (in key resources and key processes elements including tangible and intangible assets), and value acquisition (in revenue structure element including technology sales).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Model
  • Biopharmaceutical Companies
  • value creation
  • Value Capture
  • Value Delivery