نگاشت شبکه جریان ارزش بازیگران بوم‌سازگان کسب و کار جویشگر بومی مبتنی بر تحلیل ذی‌نفعان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سیاست علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

3 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

بر اساس مطالعات انجام شده، پیشران بوم‌سازگان کسب و کارهای مبتنی بر فناوری نوآیند، انواع نقش‌های بازیگران و نحوه ارتباط بین آن‌ها است. هدف این مقاله شناسایی بازیگران، عوامل دسته‌بندی و چگونگی ارتباط بین آنها در بوم‌سازگان کسب و کار است. نوع تحقیق کاربردی و روش اجرای آن پیمایشی است. شیوه نمونه‌گیری و انتخاب آزمودنی‌ها غیر تصادفی و هدفمند است. در این مقاله استراتژی پژوهش مطالعه موردی و واحد تحلیل بازیگران بوم‌سازگان کسب و کار و ابزار گردآوری داده، پرسشنامه و مصاحبه‌های عمیق و مطالعه مستندات علمی معتبر است. جهت استخراج چارچوب تحلیل شبکه بازیگران از مرور نظام مند استفاده شد. اجزای چارچوب با استفاده از نظر خبرگان این حوزه تأیید شد و در ادامه با بهره گیری از مرور ادبیات و ترکیب آن با نظر خبرگان، بازیگران بوم‌سازگان کسب و کار جویشگر بومی شناسایی و شبکه جریان ارزش بازیگران این بوم‌سازگان با چهار جریان ارزشی شامل اطلاعات، خدمات، مالی و ناملموس نگاشته شد. در ادامه1)چارچوبی برای ورود به تحلیل بوم سازگان کسب و کار مبتنی بر تحلیل ذینفعان، 2)شناسایی بازیگران بوم‌سازگان جویشگر بومی در چهار لایه 3) نگاشت شبکه ارزش بین بازیگران و جریان‌های ارزشی چهارگانه بدست آمد. این چارچوب می تواند الگویی در سایرموارد مشابه مانند بوم سازگان اینترنت اشیا، کلان داده، رایانش ابری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Value stream mapping network for localized Search engine business ecosystem actors based on stakeholder's analysis

نویسندگان [English]

  • Sahar Kousari 1
  • alireza yari 2
  • Fatemeh Saghafi 3
1 faculty member of science policy department, National Research for Science Policy (NRISP), Tehran, Iran
2 Faculty Member of the Institute of Information and Communication Technology
3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of management, University of Tehran
چکیده [English]

According to studies, the driving forces of emerging technology-based business ecosystem are the precise explanation of the types of actors' roles and how they relate to each other. Accordingly, the purpose of this article is to identify the actors, their classification factors, and how they relate to business ecosystem. The type of research was applied –research and the method of its implementation was survey. The method of sampling is non-random and purposeful. In this article, the research strategy has been a case study, the analysis unit of business ecosystem was actors and data collection tools had been selected questionnaires and in-depth interviews and the study of credible scientific documents. Systematic review has been used to extract the framework for analyzing the network of search engine actors. After extracting the initial framework, the components of the framework were approved using the opinion of experts in this field. The value-flow network based on four value streams including information, services, financial and intangible. The findings: 1)provide a framework for entering the ecosystem analysis based on stakeholder analysis, 2)identify the actors of ecosystems in four layers, and 3)map the value network between the actors and the four value streams. The framework can be a model for identifying stablishing value communication for other similar items such as IOT, big data and cloud computing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecosystem
  • Value Flow Network
  • Search engine
  • Stakeholder analysis