شناسایی خطاهای شناختی مذاکرات کارآفرینانه با تمرکز بر پروژه‌های تأمین مالی جمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ، ایران

2 دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ، ایران

3 استادیار ، دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ، ایران

چکیده

تأمین مالی جمعی، شکل نوینی از جمع‌آوری پول‌های خرد برای پروژه‌های است که از هزاران سال تاکنون انجام آن در جهان مرسوم بوده است. و بشر با این ظرفیت آشنا بوده و توانسته به طرق مختلف از سرمایه‌های خرد در اشکال مختلف استفاده نماید. تأمین مالی جمعی باهدف گردآوری منابع مالی، برای سرمایه‌گذاری بر روی انواع مختلفی از پروژه‌ها صورت می‌گیرد. در راستای مطالعات پیشین، در این پژوهش به شناسایی خطاهای شناختی مذاکرات کارآفرینانه با تمرکز بر پروژه‌های تأمین مالی جمعی، پرداخته‌شده است. برای صحه‌گذاری بر نتایج به‌دست‌آمده درگذشته، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15نفراز خبرگان تأمین مالی جمعی در شهر تهران، که در تأمین مالی فعالیت داشته‌اند، در مردادماه سال 1398 به مدت 2 ماه صورت گرفته است . روش نمونه‌گیری از نوع هدفمند قضاوتی و برای تحقق هدف از تحلیل محتوای کیفی استفاده‌شده است. طبق متون گذشته و مصاحبه‌های صورت گرفته خطاهای شناختی حاکم در مذاکرات کارآفرینانه در تأمین مالی جمعی شناسایی شدند که در دو دسته خطاهای شناختی ناشی از کارآفرین و سرمایه‌گذار و خطاهای شناختی ناشی از پروژه دسته‌بندی شدند. خطاهای ناشی از کارآفرین و سرمایه گذار عبارتنداز: خطای کلیشه‌ای، هاله‌ای و تشابه، فرافکنی و خطای جانب گرایی درون‌گروهی. خطای دوم مربوط به خطای ناشی از پروژه می‌باشد مانند خطای نوآوری گرایی، لنگر انداختن و سوگیری تأییدی که مورد شناسایی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifing the cognetive errors of entrepreneurial negotiation with focusing on crowdfunding projects

نویسندگان [English]

  • eli aznab 1
  • behzad mohammadian 2
  • afef karimi 3
1 MSc. Student, College of Farabi , University of Tehran, , Iran
2 - phd, Faculty of Management & Accounting Farabi Campus, University Tehran, , Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Management & Accounting Farabi Campus, University Tehran, , Iran
چکیده [English]

Crowdfunding is a new form of micro-fundraising for projects that has been around the world for thousands of years. It can be said that centuries ago, human beings were familiar with this capacity and were able to use micro-capital in different ways in different ways. Collective financing aims to raise the micro-capital that exists in the community to invest in various types of projects. In line with previous studies, this study has identified the cognitive errors of entrepreneurial negotiations with a focus on crowdfunding projects. To validate the results obtained in the past, a semi-structured interview was conducted with 15 co-financing experts who worked in the investment house. The sampling method is purposeful judgmental and qualitative content analysis has been used to achieve the goal. According to previous texts and interviews, the cognitive errors in entrepreneurial negotiations in crowdfunding were identified, which were classified into Two categories: cognitive errors caused by the entrepreneur, investor and project. Entrepreneur and investor mistakes include stereotypes, auras, such projection and error within the group.

The Second error is related to the project error, such as the innovation-innovation error, the anchoring error, and the confirmation bias that were identified. Following is the identification of these errors in order to achieve a win-win and error-free entrepreneurial negotiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Crowdfunding
  • Entrepreneurial Negotiation
  • Cognitive Errors