آیا اثر همزمان جهانی شدن با نوآوری بر پیچیدگی‌ اقتصادی کشورهای منتخب جهان تاثیرگذار است؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران،ایران

چکیده

پیچیدگی‌ اقتصادی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. از این ‌رو بررسی عوامل مؤثر بر پیچیدگی‌ اقتصادی یکی از مهم‌ترین زمینه‌های مطالعاتی اقتصاددانان است. رویکرد پیچیدگی اقتصادی مبتنی بر این مفهوم است که محصولات تولید شده در اقتصاد معرف میزان دانش مولد مورد نیاز در تولیدات محصولاتشان هستند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی کنند مگر آنکه دانش و مهارت آن را داشته باشند، میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شاخص جهانی شدن و نوآوری بر پیچیدگی است. برای این منظور از یک نمونه کشورهایی با شاخص بالای جهانی شدن طی دوره زمانی 2016-2008 با رهیافت پانل دیتا بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه بیانگر آن است که جهانی شدن کل و نوآوری بر پیچیدگی اقتصادی دارای تاثیرمثبت و معنی‌دار است. همچنین متغیرهای شاخص حکمرانی خوب، سرمایه انسانی و شاخص توسعه مالی اثر مثبت و معنی دار و فراوانی منابع طبیعی دارای اثر منفی و غیر معنی دار در کشورهای مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Does the Simultaneous of Globalization with Innovation Affect the Economic Complexity of Selected Countries?

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Tayebeh Chayani 2
  • Zahra Sadeghi motamed 3
1 Professor, Department of Economics, Faculty of Social Science and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 M.A Student of economics, Bu-Ali Sina Univercity, Hamedan, Iran,
3 Ph.D Student of economics, Alzahra Univercity, Tehran, Iran
چکیده [English]

Economic complexity is one of the main factors of economic growth and development. Therefore, the study of factors affecting economic complexity is one of the most important fields of study for economists. The approach of economic complexity is based on the concept that the products produced in the economy represent the amount of productive knowledge required in the production of their products, and assuming that countries do not produce products unless they have the knowledge and skills, the accumulation of productive knowledge Calculates the underlying economy of countries. The purpose of this study is to investigate the effect of globalization and innovation index on complexity. For this purpose, a sample of countries with a high index of globalization during the period 2008-2016 with the approach of the data panel has been used. The results of the study indicate that globalization and innovation have a positive and significant effect on economic complexity. Also, the variables of good governance index, human capital and financial development index have a positive and significant effect and the abundance of natural resources has a negative and insignificant effect in the studied countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic‌ Complexity
  • Innovation
  • globalization
  • Human capital