تبیین پویایی کنش‌های انسانی در سازمان با رویکرد قوم‌شناسی انتقادی: ساخت نظریه همه‌گیری (سرایت) کوتولگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهشی پویایی شناسی سیستم‌ها، موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، یزد، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین عوامل در توسعه پارک‌های علم و فناوری درک کنش‌های انسانی – سازمانی است که پدیده‌ای پیچیده و پویا می‌باشد. این کنش‌ها در پارک‌های علم و فناوری به دلیل محوریت کارگران دانشی و همچنین ناهمگونی نیروهای انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین نیاز است تا با استفاده از نظریه‌های معتبر این کنش‌ها را تحلیل و بر این اساس برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد. در این راستا این مقاله به تبیین نظریه تشریح کننده پویایی کنش‌های انسانی‌-‌سازمانی حاصل از قوم‌شناسی انتقادی ‌و با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها می‌پردازد. این نظریه که تبیین‌کننده اثرگذاری و توفق نیروهای ضعیف و بد سازمان بر نیروهای خوب و دانشی و سپس بر کل سازمان است نظریه همه‌گیری (سرایت) کوتولگی نام‌گذاری شده‌است. این نظریه تبیین‌کننده رفتار بعضی از پارک‌های علم و فناوری در ایران ‌می‌باشد. بعد از تبیین نظریه و ساخت مدل آن؛ شبیه‌سازی مدل تحت سیاست‌های مختلف نشان داد که اثرگذاری نیروها در تغییر سیستم بر اساس ارزیابی عملکرد باعث تضعیف همه‌گیری می‌شود. به‌عبارت‌دیگر استفاده نیروهای خوب از نظریه‌های فراموشی سازمانی و جهل سازمانی در کوتاه‌مدت دارای اثر مثبت می‌باشد ولی در بلندمدت رفتار همه‌گیری کوتولگی را اصلاح نمی‌کند. ولی با ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد و اثرگذاری افراد بر اساس آن در تغییر ساختارها و سیستم‌های سازمان، رفتار مدل نشان‌دهنده بهبود اساسی سازمان بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Dynamics of Human Actions in the Organization with a Critical Ethnographic Approach: Theory Building of the Dwarfism Epidemic

نویسنده [English]

  • Ali Haji Gholam Saryazdi
Assistant Professor and Faculty Member and Director of the System Dynamics Research Group in Imam Javad University College, Yazd, Iran
چکیده [English]

One of the most important factors in developing in science and technology parks is the understanding of human-organizational actions that are complex and dynamic phenomena. These actions are more important in the science and technology parks because of the focus of knowledge workers and the heterogeneity of human resources. Therefore, it is necessary to analyze these actions using valid theories and make the necessary planning accordingly. In this regard, this paper focuses on the theory of the dynamics of human-organizational actions derived from critical ethnography and using the systems dynamics. The name of this theory, which explains the effect and weaknesses of the organization's weak and evil forces on good and knowledge forces, and then on the whole organization, is the theory of dwarfism epidemic. This theory explains the behavior of some science and technology parks in Iran. After explaining the theory and constructing its model, simulating a model under various policies showed that when forces are effective based on performance evaluation in system change, the epidemic is weakened. In other words, the use of good forces by theories of organizational forgetfulness and organizational ignorance has a positive effect in the short run, but in the long run does not correct the behavior of dwarfism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical ethnography
  • Systems Dynamics
  • Human-Organizational Actions
  • Theory building
  • Dwarfism Epidemic
  • تاریخ دریافت: 08 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 13 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1400