ارایه مدل سرمایه ساختاری با محوریت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران ، ایران

3 گروه مدیریت و صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

انتقال فناوری از مهم‌ترین راه‌های کسب و توسعه فناوری برای سازمان‌ها به‌ویژه در صنایع پتروشیمی است. از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر انتقال فناوری، ویژگی‌های گیرنده فناوری می‌باشد. این ویژگی که شامل ساز و کار، ساختارها و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درون ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن می‌باشد، سرمایه ساختاری نام دارد. با توجه به نقش صنعت پتروشیمی در سایر صنایع و اقتصاد کشورها و اهمیت فناوری و انتقال آن در این صنعت، مدلی که سرمایه ساختاری موثر در انتقال فناوری را ارایه نماید، می‌تواند چارچوبی برای درک و رفتار این سرمایه در انتقال فناوری را فراهم کند. بنابراین در این تحقیق به دنبال ارایه مدل سرمایه ساختاری موثر در انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران می‌باشیم.

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها پیمایشی می‌باشد. براساس ادبیات شاخص‌های سرمایه ساختاری استخراج و با کمک خبرگان به جمع‌بندی این شاخص‌ها پرداخته شد و پرسشنامه طراحی گردید. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد تشکیل دهنده سرمایه ساختاری شناسایی و با استفاده تحلیل عاملی تاییدی مدل ارایه شده، آزمون گردید. درنهایت مدل سرمایه ساختاری موثر در انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی در پنج بعد 1)سرمایه نوپدیدی، 2) سیستم‌ها و روش‌های حمایتی، 3) زیرساخت‌های مدیریت دانش، 4) فرهنگ سازمانی حمایت‌گر و 5) ساختار سازمانی مناسب تبیین و ارایه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a structural capital model with a focus on technology transfer in Iran's petrochemical industry

نویسندگان [English]

 • Milad Gholamnejad 1
 • Masoud Movahedi 2
 • Manouchehr Manteghi 3
 • Shahram Ali yari, 2
1 Industrial engineering. Imam Hossein (AS). Tehran. Iran
2 Industrial engineering, Imam Hossein University, Tehran, Iran
3 Management and Industries, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Technology transfer is one of the most important ways of acquiring and developing technology for organizations, especially in the petrochemical industry. One of the most important factors influencing technology transfer is the characteristics of the technology receiver. This feature includes mechanisms, structures and processes within an organization, called “structural capital”. Based on the role of the petrochemical industry in other industries and economies and the importance of technology and its transfer in this industry, a model that provides effective structural capital in technology transfer, can provide a framework for understanding and behavior of this capital in technology transfer. Therefore, in this research, we seek to present an effective structural capital model in technology transfer in Iran's petrochemical industry.

The present study is applied in terms of purpose and It is a survey in terms of data collection. Based on the literature, structural capital indicators were extracted and with the help of experts, these indicators were summarized and a questionnaire was designed. Using exploratory factor analysis, the dimensions of structural capital were identified and tested using the confirmatory factor analysis. Finally, the structural capital model effective in technology transfer in the petrochemical industry was explained and presented in five dimensions: 1)Renewal capital, 2)Supportive systems and methods, 3)Knowledge management infrastructures, 4)Supporting organizational culture, 5)Appropriate organizational structure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Structural Capital
 • Structural capital indicators
 • Technology Transfer
 • Iran Petrochemical Industries
 • تاریخ دریافت: 05 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 14 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1400