شناسایی چالش‌های موثر بر نوآوری اجتماعی در بستر یک سازمان اجتماعی (مورد مطالعه:کمیته امداد امام خمینی(ره))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 ریاست دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، نوآوری‌های اجتماعی با هدف خلق ارزش اجتماعی و حل چالش‌های اجتماعی، توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. سازمان‌های اجتماعی یکی از مهمترین بسترهای بروز نوآوری اجتماعی هستند که شناخت موانع و مشکلات آنها برای حضور اثربخش در عرصه نوآوری اجتماعی ضروری است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی چالش‌های موثر بر نوآوری اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان یک سازمان اجتماعی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه‌ای-کاربردی و روش پژوهش آن تحلیل مضمون است و در بازه زمانی 99-97 انجام گرفته است. مشارکت کنندگان این پژوهش، افراد باتجربه و صاحب‌نظر در کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشند که با ترکیب روش‌های نمونه گیری هدفمند قضاوتی و گلوله برفی با 16 نفر از آنان مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته صورت گرفته است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها، 166 مضمون پایه و 24 مضمون سازمان‌دهنده استخراج شد که در نهایت، هشت مضمون فراگیر "چالش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، ساختاری، قانونی، سازمانی و شناختی موثر بر نوآوری اجتماعی" شناسایی گردید. یافته‌های پژوهش می‌تواند به تحقق اهداف متعالی کمیته امداد امام خمینی (ره) در زمینه توانمندسازی و تأمین خوداتکایی نیازمندان و محرومان کمک کرده و گفتمان نوآوری اجتماعی را در میان سازمان‌های اجتماعی گسترش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the challenges influencing social innovation in the context of a social organization (Case study: Imam Khomeini Relief Foundation)

نویسندگان [English]

 • Ali Afrouznia 1
 • Gholamreaza Jandaghi 2
 • Hasan Zaraee Matin 3
1 PHD in Public Administration, University of Tehran(College of Farabi), Qom, Iran
2 Professor. Department of Public Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom
3 Professor, Public Administration Group, University of Tehran(College of Farabi), Qom, Iran
چکیده [English]

In recent years, social innovations have attracted the attention of researchers on the subject of creating social value and solving social challenges. Social organizations are one of the most important contexts for social innovation that recognizing their obstacles and challenges is essential for their effective presence in the field of social innovation. The main purpose of this study is to identify the challenges influencing social innovation in Imam Khomeini Relief Foundation as a social organization. Hence, the purpose of this research is development-applied and its research method is thematic analysis. The participants of this study are experienced experts in Imam Khomeini Relief Foundation, which has been done 16 semi-structured interviews by combining purposive sampling and snowball sampling methods. In data analysis, 166 basic themes and 24 organizing themes were extracted, and finally, eight comprehensive themes were identified. These comprehensive themes were: "economic, political, cultural, social, structural, legal, organizational and cognitive challenges influencing social innovation". The findings of the study can help to achieve the excellent goals of the Imam Khomeini Relief Foundation in empowering and self-reliance of the needy and expand the discourse of social innovation among the social organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social innovation
 • Social Organization
 • Social challenges
 • Imam Khomeini Relief Foundation
 • Thematic Analysis
 • تاریخ دریافت: 05 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 04 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 14 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1400