شناسایی مؤلفه‌های کلیدی توسعه کسب‌وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فنّاوری، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استاد مدیریت صنعتی، گروه مدیریت فنّاوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری تهران، ایران

چکیده

به استناد رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، تعداد قابل‌توجهی از کسب‌وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطلاعات، در فهرست صد شرکت‌ برتر دنیا قرار دارند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه­های کلیدی مؤثر بر توسعه کسب­وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطلاعات در تهران است. این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا طی سال‌های 1396 تا 1399 انجام‌شده است. داده‌های این پژوهش از طریق مصاحبه با 12 نفر از مدیران و کارآفرینان، سیاست‌گذاران فناوری و صاحب‌نظران حوزه فناوری اطلاعات و همچنین رجوع به منابع آرشیوی فراهم‌شده است. تحلیل داده‌های حاصل از تجارب مشارکت‌کنندگان منجر به شکل‌گیری 287 مفهوم یا کد اولیه، 13 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی گردیدند. عوامل درون‌سازمانی از تیم مناسب پروژه، مدل کسب‌وکار، دسترسی به منابع، نوآوری و بازاریابی مؤثر تشکیل‌شده است. محرک‌ها و موانع محیطی از مقوله‌های تحریم‌ها، قوانین نامناسب، ضعف زیرساخت‌ها، رکود اقتصادی و مشکلات نظام نوآوری فناوری اطلاعات شکل‌گرفته است. مقوله‌های فرعی تسهیل تأمین مالی، امتیازات مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی مقوله اصلی سوم را تحت عنوان عوامل سیاستی شکل داده‌اند. یافته‌های حاصل از این پژوهش می‌تواند سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران حوزه کسب‌وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطلاعات را در برنامه‌ریزی کشور به‌طور مؤثر یاری نماید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of key factors of development of IT-based service businesses

نویسندگان [English]

 • Hossein Hajipourfard 1
 • Behzad Soltani 2
 • Abbas Tolouei Eshlaghi 3
 • Seyyed HabibOlAllah Tabatabaeian 4
1 PhD Student in Technology Management, Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran
2 Associate Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Kashan University, Kashan. Iran
3 Professor of Industrial Management, Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran
4 Industrial management of Allameh Tabatabai University Management&Accounting Tehran Iran
چکیده [English]

According to international rankings, a significant number of IT-based service businesses are among the top 100 companies in the world. The purpose of this study is to identify the key components affecting the development of information technology-based service businesses in Tehran. This research has been done qualitatively using content analysis approach during the years 1396 to 1399. The data of this research has been provided through interviews with 12 managers and entrepreneurs, technology policy makers and experts in the field of information technology, as well as referring to archival sources. Analysis of data from participants' experiences led to the formation of 287 initial concepts or codes, 13 sub-categories and 3 main categories. Internal organizational factors consist of the right project team, business model, access to resources, innovation and effective marketing. Environmental incentives and barriers come from the categories of sanctions, inadequate legislation, weak infrastructure, recession, and problems with the IT innovation system. The sub-categories of financing facilitation, tax concessions and social security insurance form the third main category under the title of policy factors. Findings of this study can effectively help policymakers and decision makers in the field of information technology-based service businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • IT Development
 • IT based businesses
 • IT based services
 • IT innovation system
 • تاریخ دریافت: 13 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 18 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 27 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1400