بررسی ساختار حکمرانی سیاستگذاری فناوری و نوآوری در کشور مبتنی بر تحلیل شبکه‌های سیاستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

تعارضات در وظایف، موازی کاری‌ها و عدم شفافیت‌ها در تقسیم کار، و همچنین تفاوت وظایف قانونی با اقدامات اجرایی نهادهای مختلف در فضای سیاستگذاری فناوری و نوآوری در ایران، منجر به جلب توجه فعالان این حوزه به ساختار حکمرانی آن شده است. این امر با روند رو به رشد شکل‌گیری ادبیات نظری در خصوص مطالعه‌ی ساختارهای حکمرانی و آسیب شناسی و اصلاح آنها است. حکمرانی نتیجه قواعد رسمی اعلام شده و تعاملات غیررسمی نقش‌آفرینان در شبکه‌های سیاستی است. در این مقاله، وضعیت موجود ساختار حکمرانی درچهارسطح وبراساس قوانین، مقررات و مصوبات این حوزه و همچنین نظرات خبرگان در خصوص وضع موجود با تحلیل شبکه اجتماعی بررسی شده است. با استفاده از شاخص‌های پل‌زنی نقش‌آفرینان در شبکه، تأثیرگذاری و شایستگی آن‌ها، این دو وضعیت بایکدیگر مقایسه شده و مبنای ارائه پیشنهادات سیاستی در هر چهار سطح قرار گرفته است.. با مقایسه یافته‌ها در خصوص قدرت پل‌زنی و مقایسه آن با میزان شایستگی و تأثیر ادراک شده سازمان‌ها، پیشنهادات بصورت افزایش شایستگی و تأثیر نهادهایی که علی‌رغم قدرت بالا در نظام قانونی و نظر خبرگان، شایستگی و تأثیر کمی دارند؛ تقویت جایگاه قانونی نهادهایی که شایستگی و تأثیر بالا و قدرت بالا از منظر خبرگان دارند؛ و بازنگری در مأموریت‌ها و نقش نهادهایی که علی‌رغم شایستگی و تأثیر بالا و جایگاه بالای قانونی، از منظر خبرگان قدرت بالایی نداشتند، ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the governance structure in technology and innovation policy in Iran based on policy networks analysis

نویسندگان [English]

  • Zohreh Karimmian
  • Negar Falahati
Research Fellow at NRISP
چکیده [English]

Governance is the result of officially announced rules (policies, laws, etc.) and informal interactions of actors in policy networks. In other words, the policy network depended on the power of a set of governmental and non-governmental actors involved in public policy-making, both formally and informally with institutional connections. In this article, the current situation of governance at four levels and based on the rules and regulations as well as the opinions of experts in the current situation is reviewed using social network analysis. Using the indicators of the position of actors in the network, their influence and their competence, these two situations are compared with each other which provides the basis for providing policy proposals is at all four levels. By comparing these findings with the perceived competency and influence, the proposals are in such forms: increasing the competency and influence of institutions that, despite their high power in the legal system and the opinion of experts, have little competence and influence; Strengthen the legal status of institutions that have high competence and influence and high power from the perspective of experts; And reviewing the missions and roles of institutions that, despite their high competency and influence and high legal status, did not have high power from the perspective of experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policy network
  • governance structure
  • technology and innovation system
  • social network analysis
  • تاریخ دریافت: 19 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 28 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 03 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1400