شناسایی ابزارهای سیاستی برای توسعه همکاری‌های فناورانه شرکت های بزرگ صنعتی با شرکت های دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت گروه فناوری اطالعات دانشگاه خوارزمی

2 پژوهشکده مطالعات فناوری

3 مدیریت کسب و کار ، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران

4 پژوهشگر پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

تحریم برخی از صنایع در کشور طی سالیان گذشته، موجب شد تا بسیاری از شرکت‌های بزرگ صنعتی به دنبال تأمین نیازمندی‌ها از شرکت‌های داخلی باشند. در این شرایط و با توجه به اینکه بسیاری از نیازمندی‌ها در سایه همکاری شرکت‌ها رفع می‌شود، توسعه همکاری فناوارنه ضروری به نظر می‌رسد. علیرغم لزوم همکاری‌های فناورانه در شرایط کنونی، همکاری‌های فناورانه با چالش‌های جدی روبروست و در برخی از موارد این همکاری‌ها شکل نمی‌گیرد. در اینجا دولت می‌تواند با به‌کارگیری ابزارهایی این همکاری‌ها را توسعه دهد. هدف مقاله حاضر، شناسایی ابزارهای سیاستی توسعه همکاری‌های فناورانه شرکت‌های بزرک صنعتی با شرکت‌های دانش‌بنیان برای نیل به وضعیت مطلوب در ایران است. در این راستا با بررسی اسناد و مستندات و مصاحبه هدفمند از خبرگان این حوزه، ابزارهای سیاستی توسعه همکاری‌های فناورانه استخراج و با روش تحلیل مضمون موردبررسی قرار گرفت. این ابزارها را می‌توان در سه دسته ابزارهای تحریک عرضه، ابزارهای تحریک تقاضا و ابزارهای بهبود زیرساخت دسته‌بندی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify policy tools to develop technological collaboration of large industrial companies with knowledge-based companies

نویسندگان [English]

 • seyedmahdi sadatrasoul 1
 • Reza Asadifard 2
 • Hamidreza Shokri 3
 • seyedhamze hasani 4
1 Member of the Faculty of Management, Department of Information Technology, Kharazmi University
2 Technology Studies Institute
3 مدیریت کسب و کار ، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران
4 Researcher of Science, Technology and Industry Policy Research Institute of Sharif University of Technology
چکیده [English]

Sanctions on some industries in the country over the years have led many large industrial companies to seek supplies from domestic companies. In these circumstances, and given that many needs are met through the collaboration of companies, the development of technological collaboration seems necessary. Therefore, many large companies are looking for technological collaboration with other companies. Despite the need for technological collaboration in the current situation, technological collaboration faces serious challenges and in some cases this collaboration does not take shape. Here the government can develop these collaborations by using tools. The purpose of this article is to identify the policy tools for the development of technological collaboration Large industrial companies with knowledge-based companies to achieve the desired situation in Iran. In this regard, with purposeful interviews with experts in this field, the policy tools for the development of technological collaboration were extracted and examined by content analysis. These tools can be classified into three categories: supply stimulation tools, demand stimulation tools and infrastructure improvement tools.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Science and Technology Policy
 • Policy Tools
 • Knowledge-Based Companies
 • Technological Collaboration
 • Large Companies
 • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 05 تیر 1401