طراحی مدل نوآوری دوسوتوان؛ مطالعه ای در یک بنگاه چندرشته ای دفاعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه مدیریت، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشگاه پیام نور تهران

4 مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان

چکیده

یکی از دغدغه­ های نیل به یک سازمان دوسوتوان، تعیین مختصات سازه نوآوری دوسوتوان می­باشد. درواقع؛ یافتن پاسخی مناسب که مولفه­ ها و خصیصه­ های سازه نوآوری در هریک از رویکردهای مدیریت استراتژیک بنگاه، جهت نیل به دوسوتوانی نوآوری­ کدامند؛ هدف اصلی طراحی و تبیین مدل نوآوری دوسوتوان را در پژوهش حاضر تشکیل می‌دهد. این پژوهش، از حیث هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است که با رویکرد پژوهشی استقرایی - قیاسی و در قالب راهبرد پژوهشی ترکیبی اکتشافی سرانجام یافت. بدین ترتیب که در مرحله کیفی طراحی مدل، ضمن انجام مطالعات کتابخانه­ای و بهره­مندی از نظرات خبرگان 21 صنعت در سازمان چندرشته­ ای اتکا، از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگـذاری نظـری و در مرحله آزمون و برازش مدل، از روش مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شد. مبتنی بر روش­ شناسی پیشنهادی، مدل نوآوری دوسوتوان درقالب4 مولفه نوآوری مقطعی، مستمر، برانداز و نوآوری تعاملی مبتنی بر خصیصه­ های 12 گانه مرتبط، طراحی و تبیین شد. نتایج الگوریتم تحلیل داده­ ها،گواه برازش و اعتبار قابل قبول مدل پیشنهادی پژوهش حاضر است که در آن، مولفه­ های نوآوری مستمر و برانداز، به ترتیب، به ­عنوان مهم­ترین مولفه نوآوری درکنار نوآوری مقطعی، جهت نیل به یک سازمان دوسوتوان شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Ambidextrous Innovation Model;A Study In A Defense Holding Company

نویسندگان [English]

  • mehdi akbari 1
  • Mohammad Taghi Amini 2
  • Mohammad Mahmoudi Meimand 3
  • Mahmoud Moradi 4
1 Ph.D. Student in Business Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
4 Assistant Prof., Faculty of Human Sciences, Guilan University, Rasht, Iran
چکیده [English]

One of the main concerns of achieving an ambidextrous organization, is the determining of ambidextrous innovation features. In fact, finding the appropriate response which ones are the components and features of innovation in each of corporate strategic management approaches, forms the main purpose of designing and explaining the ambidextrous innovation in this research. In this study, structural equation modeling was used to design and explain the interactive model of this study while conducting library studies and using expert opinions. Accordingly, the model of ambidextrous innovation was shown in the 4 key components of Sectional, continuous, Revolutionary and Interactive innovation and 12 observed variables. The results of applying the proposed methodology in a Defense Holding firm are indicative of fit and acceptable validity of graphic relationships in the interactive model of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Ambidexterity
  • Ambidextrous Innovation
  • structural equation modeling