تاثیر حاکمیت شرکتی بر تلاشهای نوآورانه شرکت‌های فعال در بازار بورس و اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پس از رسوائی‌های مالی شرکت‌های مانند انرون، وان‌تل و... موضوع حاکمیت شرکتی اهمیت یافت و نظر محققین را به خود جلب نمود. یکی از موضوعات مطالعاتی در زمینه حاکمیت شرکتی، تاثیر آن بر نوآوری بنگاه می‌باشد. در این مطالعه ارتباط حاکمیت شرکتی و تلاش‌های نوآوری در شرکت‌های فعال در بازار بورس تهران(304 شرکت) بررسی شده است. در این نوشته سعی شده است ابعاد و شاخص‌های کلان حاکمیت شرکتی شناسایی شده و سپس مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار بر نوآوری بنگاه استخراج شود و شاخص‌هایی مانند قابلیت اتکای در گزارشات افشا شده و به موقع بودن گزارشات افشا شده، در سایر مطالعات مشاهده نشده است. صورت‌های مالی حسابرسی شده مربوط به ساله‌ای 1391 تا 1395 بوده و با استفاده از روش پنل دیتا تجزیه و تحلیل شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که تحصیلات هیات مدیره، انتخاب مدیر عامل از داخل یا خارج شرکت و پرداخت پاداش هیات مدیره اثر مثبت و معناداری بر نوآوری بنگاه دارد ولیکن میزان پرداختی بابت حق حضور هیات مدیره، قابلیت اتکای گزارشات افشا شده و تعداد سنوات فعالیت بنگاه اثر منفی بر میزان نوآوری بنگاه دارد. تحصیلات مدیرعامل، غیرموظف بودن اعضای هیات مدیره، تمرکز مالکیت و بموقع بودن گزارشات افشا شده توسط شرکت اثر معناداری بر نوآوری بنگاه ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Corporate Governance on the Innovative Efforts of Companies in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • mehdi elyasi 1
  • Hossein Mirzaei Azandaryani 2
  • seyed yahya hasas yegane 1
  • soroush ghazinoori 1
1 Allameh Tabataba'i University
2 Phd Student in Management of Technology at Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

After corporate financial scandals such as Enron, Vantel and ... corporate governance matters, and attracted the attention of the researchers. In this study, the relationship between corporate governance and innovation Efforts in the companies active in the Tehran Stock Exchange (304 companies) has been investigated. This paper attempts to identify the dimensions and indicators of corporate governance, and then the most important factors affecting enterprise innovation are extracted, and indicators such as reliance on disclosed reports and the timeliness of reported disclosures, in other Studies have not been observed. The audited financial statements from 1391 to 1396 analyzed using the data panel method. The results show that the board of directors' education, choice of CEO from within or outside the company and the premium of the board of directors have a positive and significant effect on firm innovation, but the amount of payment for the right of the board of directors, the ability to rely on disclosed reports and the number of years of activity of the firm has a negative effect on the firm's innovation. CEO's education, the outsider board of directors, the ownership concentration and the timeliness of the disclosures by the company have no significant effect on the firm's innovation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Innovative efforts
  • Tehran Stock Exchange