دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 30، زمستان 1398، صفحه 1-171 

مقاله پژوهشی

1. خُردبنیان‌های توانمندی‌های پویا در نوآوری خدماتیِ بنگاه‌های تولیدی (موردِمطالعه: شرکت خودروسازی سایپا)

صفحه 1-31

محمد مهدوی مزده؛ مصطفی جعفری؛ عبدالمجید کهریزی؛ عاطفه حسینی خمسه مطلق


2. چارچوب مفهومی شکل‌گیری زیست‌بوم‌های کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

صفحه 33-60

علی محقر؛ مهدی محمدی؛ نیما مختارزاده؛ روح اله شهیدی پور


4. آسیب شناسی بودجه ریزی پژوهش و فناوری درایران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ

صفحه 85-122

امیرحسام بهروز؛ علی اصغر پورعزت؛ فرهاد دژپسند؛ مجتبی امیری


6. تأثیر نوآوری بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتیِ جهان

صفحه 151-171

بهناز خوش طینت؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مصطفی شجاعی شاد؛ علی مرادی