دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهار 1399، صفحه 1-204 

مقاله پژوهشی

1. نقد دانشگاهی : چارچوبی برای بروز نوآوری

صفحه 1-22

خلیل نوروزی؛ مجتبی علویان؛ سینا سروی


4. ظهور قابلیت‌های پویا در یک شرکت کوچک و متوسط دانش بنیان حوزه فین تک

صفحه 101-138

سروش قاضی نوری؛ نیما مختارزاده؛ محمد ابویی؛ متین رشیدی آستانه