دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 33، آذر 1399، صفحه 1-197 
2. شناسایی و مدلسازی شاخص های موثر در طراحی فرایند توسعه محصولات پیچیده هوافضایی

صفحه 37-78

علی کاظم زاده؛ منوچهر منطقی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ جهانگیر جدی


3. ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم جهت توزیع منافع حاصل از نوآوری باز

صفحه 79-100

سجاد رحمان زاده؛ میرسامان پیشوایی؛ محمدرضا رسولی


5. ارائه یک مدل تامین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تامین

صفحه 139-170

حمید مرادی؛ محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ کامران فیضی