دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 35، بهار 1400 

مقاله پژوهشی

1. الگوهای سیاست‌گذاری منطقه‌ای علم، فناوری و نوآوری در سطح آموزش عالی؛ سناریوپردازی به روش نقشه شناختی

صفحه 9-44

رضا نقی زاده؛ احمد برومند کاخکی؛ امیر هوشنگ حیدری؛ ناصر باقری مقدم؛ امیر ناظمی


3. تحلیل مدل کسب و کار هشت شرکت بخش زیست دارو در ایران

صفحه 75-100

مریم گودرزی؛ سید سروش قاضی نوری؛ رضا رادفر؛ عباس کبریایی زاده