دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 36، تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر عوامل ساختاری بر توسعه محصول جدید حوزه فضایی کشور در سطح بنگاه

حسین اثباتی؛ رضا رادفر؛ حبیب الله طباطبائیان؛ عباس طلوعی اشلقی


2. شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری فضایی در ایران

محمدرضا محمدعلیها؛ سیدشهاب‌الدین شاه ابراهیمی؛ علی بنیادی نائینی