دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 37، پاییز 1400 

مقاله پژوهشی

1. مدل نوآوری پایدار برای کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

صفحه 1-58

حبیب زارع احمدآبادی؛ محمد کاظم عطاران؛ علیرضا ناصرصدر آبادی؛ داود عندلیب اردکانی


2. موانع نوآوری و اولویت بندی آن ها در کسب و کارهای خانوادگی کارآفرینان

صفحه 59-87

زهرا شریفی مرجقل؛ محمود مرادی؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری


4. تحلیل ترکیب تیم های کارآفرین در نوآفرین ها با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 115-151

حسین رحمان سرشت؛ سید سروش قاضی نوری؛ شهرام خلیل نژاد؛ صبا کاکاپور