دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 1-124 

مقاله پژوهشی

1. نقش و تاثیر عوامل سازمانى موثر بر موفقیت نوآورى در صنعت دفاعى

صفحه 1-20

فرهاد نظری زاده؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ سید رضا حجازی


2. مدلسازى شکل گیرى نظام نوآورى فناورانه در بخش زیست فناورى ایران با استفاده از مدل یابی معادلات ساختارى

صفحه 40-21

مهدی محمدی؛ مهدی الیاسی؛ محمد تقی تقوی فرد؛ حجت الله حاجی حسینی؛ عطیه دلاور


6. طراحى مدل سازمان کثرت‌گرا درصنعت هوایى

صفحه 99-124

محمد علی سرلک؛ سید علی اکبر احمدی؛ امیرحسین امیرخانی؛ امیر نیکزاد