دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار 1392، صفحه 1-140 
4. ارائه الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد سازمانی مبتنی بر الگوی منطق

صفحه 71-100

مهدی زمانی‏ مزده؛ محمد محمودی‏ میمند؛ محمدحسن کریمی‏ گوارشکی؛ مجتبی سرور