دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، پاییز 1392، صفحه 1-148 

مقاله پژوهشی

1. بررسی وضعیت نوآوری در خوشه صنعتی نساجی یزد

صفحه 1-25

صباح قادریان؛ محسن گلرومفرد