دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 6، زمستان 1392، صفحه 1-146 
3. عوامل موثر بر موفقیت پروژه های انتقال فناوری بین المللی با حمایت سازمان تسهیل گر

صفحه 53-80

محمدرضا تقوا؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ کمال محمدی


4. الگوی طراحی ساختار اجتماعات کاری بر مبنای متغیرهای سازمان

صفحه 81-100

عبدالله جاسبی؛ جواد جاسبی؛ مصطفی جعفری؛ پیمان اخوان؛ مرتضی پیری